Легалита: +359885884710 office@legalita.bg

Данъчно облагане и обществено осигуряване

Корпоративен данък

 

 • 10% плосък корпоративен данък за всички печалби от източници в България и чужбина на местните юридически лица и за всички печалби от източници в България на чуждестранните юридически лица;
 • 0 % корпоративен данък в региони с висока безработица.

Данък върху доходите на физическите лица

 

 • 10 % плосък данък върху личните доходи от източници в България и чужбина на всички местни лица, пребиваващи в България повече от 183 дни в годината. Чуждестранните физически лица са данъчно задължени само за доходи от източници в България.

 

Данък върху дивиденти и ликвидационни квоти

 

 • 5 % данък при източника върху дивиденти и ликвидационни квоти (0% за компании от ЕС).

Данък върху добавената стойност (ДДС)

 

 • 20 % ДДС при доставка на стоки и услуги;
 • 9 % ДДС върху туристическите услуги;
 • 0 % ДДС при вътрешнообщностни доставки;
 • Освободени доставки – свързани със здравеопазване, социални грижи, образование, спорт, култура, с нестопанска цел, вероизповедание, прехвърляне на собственост или ограничени вещни права върху земя и сгради, финансови и застрахователни услуги, хазард, пощенски услуги, услуги, за които не е ползван данъчен кредит;
 • Задължителна регистрация по ЗДДС при реализиран оборот от 50000 лв. през последните 12 месеца и възможност за доброволна регистрация.

Спогодби за избягване на двойното данъчно облагане

 

 • Спогодби за избягване на двойното данъчно облагане с 53 държави

Данъчни облекчения

 

За физически лица

 

 • млади семейства – за платените лихви по ипотечни кредити през годината;
 • лица с намалена работоспособност;
 • вноските за доброволно осигуряване и застраховка „Живот“;
 • някои дарения, свързани със здравеопазване, социални грижи, образование, спорт, култура, с нестопанска цел, вероизповедание, БЧК и др.;
 • за деца.

За юридически лица

 

 • освобождаване от облагане на социалните разходи за вноски и премии за социално осигруване и застраховка „живот“ в полза на служителите и мениджърите, ваучери за храна, транспорт на наетите лица;
 • за някои дарения, свързани със здравеопазване, социални грижи, образование, спорт, култура, с нестопанска цел, вероизповедание, БЧК и др.;
 • пренасяне на данъчната загуба в продължение на 5 години;
 • наемане на безработни и хора с увреждания;
 • Колективните инвестиционни схеми и дружествата със специална инвестиционна цел не се облагат с данък върху печалбата.

Обществено осигуряване

 • Осигурителен праг за различните професии и дейности- от 420 лв. месечно;
 • Осигурителен максимум за 2016 г. – 2600 лв. месечно;
 • Минимална работна заплата – 420 лв. месечно.