Легалита: +359885884710 office@legalita.bg

Пребиваване и работа в България

Чужденците да могат пребивават в Република България:

 • краткосрочно – до 3 месеца в рамките на всеки 6-месечен период от датата на влизането в страната;

 • продължително – с разрешен срок до 1 година;

 • дългосрочно – с разрешен първоначален срок 5 години и възможност за подновяване след подадено заявление;

 • постоянно – с разрешен неопределен срок.

Виза Д

Задължително условие за кандидатстване за придобиване на статут на продължително,дългосрочно или постоянно пребиваващ чужденец в Република България, е получаването на Виза тип D. Подаването на молба за получаване на разрешение за пребиваване се извършва лично от кандидат, който е влязъл в Република България на основание виза тип D, не и на друго основание като шенгенска виза или българска виза за краткосрочно пребиваване.

Визата за дългосрочно пребиваване тип D е обикновено със срок на валидност до 6 месеца и с право на пребиваване до 180 дни. Тя дава право на многократно влизане на територията на Република България в рамките на срока на нейната валидност.

Заявлението за издаване на виза за дългосрочно пребиваване се подава само в дипломатическите и консулските представителства по постоянното местоживеене на кандидата или в тези представителства, които са акредитирани за държавата на постоянното местоживеене на кандидата. Лицата, които пребивават на законно основание в трета държава, различна от държавата на постоянното им местоживеене, могат по изключение да подадат заявление в тази трета страна.

При подаване на заявление за издаване на виза за дългосрочно пребиваване интервюто с кандидата е задължително.

Необходими документи

При подаване на заявление за издаване на виза за дългосрочно пребиваване кандидатът представя:

 • заявление за издаване на виза;

 • редовен документ за задгранично пътуване;

 • актуална цветна снимка – паспортен формат;

 • документи, обосноваващи искането за виза за дългосрочно пребиваване – например решение за отпускане на пенсия, удостоверение за актуално състояние на търговско представителство на чуждестранна фирма, издадено от Българската търговско-промишлена палата, и т.н.;

 • документи за притежаваните финансови средства за издръжка – извлечение от банкова сметка в българска банка;

 • договор за наем или документ за собственост на недвижим имот;

 • свидетелство за съдимост, издадено от държавата, чиито граждани са, или от държавата на обичайното пребиваване.

Продължително пребиваване

Разрешението за продължително пребиваване има срок до 1 г. Молбата за издаване на разрешение за продължително пребиваване се подава лично в Дирекция Миграция на Националната полиция от кандидат, притежаващ виза тип Д.

За получаване на разрешение за продължително пребиваване лицата следва да имат:

 • осигурено жилище собствено или наето;

 • здравна застраховка;

 • достатъчно средства за издръжка – банкова сметка в българска банка, по която са налични минимум 2500 евро;

 • свидетелство за съдимост – подава се само при първоначално разрешаване на пребиваване, не е необходимо при подновяване.

Заявлението за издаване на разрешение за продължително пребиваване се разглежда в срок до 14 дни от датата на подаването му. При правна и фактическа сложност и необходимост от представяне на допълнителни документи този срок може да бъде удължен с един месец.

Основания за получаване на разрешение за продължително пребиваване

Търговско представителство

Един от най-атрактивните и предпочитани от кандидатите начини за получаване на продължително пребиваване в Република Бълария е посредством регистрация на Търговско представителство на чуждестранна компания в България. Търговското представителство не е самостоятелно юридическо лице и не може да извършва търговска дейност. Неговата цел е да популяризира дейността на компанията, която представлява, и да търси контакти и възможности за бизнес. Назначените за търговски представители физически лица имат право да получат разрешение за продължително пребиваване в Република България със срок до 1 година, което може да бъде подновявано на същото основание ежегодно, а след 5 години представителят може да кандидатства за постоянно пребиваване.

Регистрацията на търговското представителство може да бъде направено от нас чрез пълномощно без да е необходимо присъствието на клиента в България.

Също така, бихме могли да съдействаме за намиране на компания, която има нужда от представители в България.

Пенсионери

Република България предоставя възможност на финансово осигурени пенсионери да получат бързо и лесно разрешение за продължително пребиваване със срок до 1 година. Кандидатите трябва да са придобили право на пенсия в държвата по местоживеене, независимо на какво основание е придобито това право: старост, болест и т.н. Разрешението може да се подновява ежегодно, а след 5 г. кандидатът може да подаде молба за получаване на постоянно пребиваване.

Инвестиция в недвижим имот

Инвестиция от 600 000 лв. в недвижими имоти (един или няколко) на територията на Република България или в капитала на българско търговско дружество(повече от 50 %), придобило правото на собственост върху недвижими имоти в страната на тази стойност е основание за получаване на разрешение за продължително пребиваване за срок до 1 г.

Инвеститорите в икономически необлагодетелствани региони (планински райони и слабопродуктивни земеделски земи съгласно списък, утвърден от Министерски съвет), които са внесли в капитала на българско търговско дружество не по-малко от 250000 лв., и в резултат на вложението са придобити нови дълготрайни активи на същата стойност и са разкрити най-малко 5 работни места за български граждани, могат да кандидатстват за разрешение за продължително пребиваване до 1 г.

Екипът ни ще съдейства на клиентите да открият своя имот в България, ще проучат неговата история и собственост, ще подготвят всички документи и, ако е необходимо, могат да представляват клиента пред нотариус при сключването на сделката.

Нашите клиенти могат да разчитат на нашата помощ по време на целия процес на извършването на инвестицията и подаването на документите в Дирекция Миграция.

Трудово правоотношение и свободна практика

Наетите на работа по трудово правоотношение и желаещите да осъществяват дейност на свободна практика след разрешение на Агенцията по заетостта могат да кандидатстват за разрешение за за продължително пребиваване със срок до 1 година.

Ние съдействаме на нашите клиенти в комуникацията с всички държавни институции и когато е възможно, ги представляваме във всички процедури, които не изискват личното явяване на кандидата.

Управители или членове на управителни органи на българско дружество

Членовете на управителните органи на български дружества, в които са наети на трудов договор най-малко 10 български граждани, имат право да кандидатстват за разрешение за продължително пребиваване.

Дейност с нестопанска цел

Желаещите да извършват дейност с нестопанска цел след разрешение от Министерството на правосъдието също имат право да получат разрешение за продължително пребиваване до 1 година.

Ние можем да регистрираме фондация или сдружение с пълномощно без да е необходимо клиентите да посещават България за регистрацията.

Съпруг, деца, родители

Членовете на семейството на чужденец, получил разрешение за продължително или постоянно пребиваване, или на български гражданин (съпруг и деца до 18 г.), както и финансово осигурените родители на постоянно пребиваващи в страната чужденци или на български гражданин, могат да получат разрешение за продължително пребиваване за срок до 1 г.

Дългосрочно пребиваване

Чужденец, пребивавал законно и без прекъсване на територията на Република България в рамките на 5 години има право да получи разрешениеза дългосрочно пребиваване(5 г.). Периодите на отсъствие от територията на Република България не трябва да са равни или по-дълги от 6 последователни месеца и да не надхвърлят общо 10 месеца за 5 години.

На чужденец, получил статут на дългосрочно пребиваващ, се издава разрешение за пребиваване на дългосрочно пребиваващ в Европейския съюз.

Членовете на семейството на дългосрочно пребиваващия чужденец могат да получат разрешение за продължително пребиваване със 1 една година с възможност за подновяване, без да се надхвърля разрешеният срок на пребиваване на титуляря.

Синя карта

Разрешение за продължително пребиваване и работа тип „Единно разрешение за пребиваване и работа“ (Синя карта) могат да получат чужденци, които отговарят на условията за получаване на разрешение за работа по смисъла на Закона за насърчаване на заетостта и които притежават виза тип D.

Синя карта се издава след решение на органите на Министерството на труда и социалната политика за срок 1 година, като се подновява при наличие на основания за преиздаването му. В случай, че срокът на трудовия договор е по-малък от 1 година, разрешението се издава за срока на продължителността на договора.

Постоянно пребиваване

Разрешението за постоянно пребиваване дава право на притежателя му да влиза в и излиза от България свободно и да пребивава в страната за неопределен период от време. Постоянно пребиваващите чужденци не са задължени да живеят в България постоянно. До влизането на България в Шенген всяка страна от ЕС решава дали да позволи на постоянно пребиваващите чужденци да пътуват без виза.

Процедурата за получаване на постоянно пребиваване отнема 7-9 месеца.

Децата на постоянно пребиваващ чужденец получават постоянно пребиваване автоматично след подаване на няколко документа. Съпругът на постоянно пребиваващ чужденец има право даполучи разрешение за продължително пребиваване за срок до 1 година, което може да бъде подновявано.

Кандидати от български произход, членове на семейството и продължително пребиваващи

Разрешение за постоянно пребиваване могат да получат чужденците:

 • от български произход;

 • пет години след сключването на брак с постоянно пребиваващ в България чужденец и пребивавали законно и непрекъснато за срок 5 години на територията на България;

 • деца на постоянно пребиваващ в страната чужденец, които не са навършили 18 г., и не са в брак;

 • родители на български гражданин, когато му осигуряват издръжка и са пребивавали законно и непрекъснато за срок от 3 години на територията на страната;

 • пребивавали законно и без прекъсване в България през последните 5 години и за този период не са отсъствали повече от 30 месеца;

 • членове на семейството на български гражданин, ако са пребивавали непрекъснато на територията на България през последните 5 години.

Постоянно пребиваване въз основа на инвестиция

Първи етап: Осъществяване на инвестицията

За да отговари на изискванията за получаване на разрешение за постоянно пребиваване, кандидатът трябва да инвестира 1 милиона лева ( 511,292 EUR ) в:

 • акции на български дружества, търгувани на Българската фондова борса;

 • държавни или общински ценни книжа;

 • по договор за доверително управление на активи в банка, сключен за срок не по-кратък от 5 години.

 • право на собственост върху обособена част от имуществото на българско търговско дружество с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала по Закона за приватизация и следприватизационен контрол;

 • дялове или акции, собственост на държавата или общините в българско търговско дружество по Закона за приватизация и следприватизационен контрол;

 • българска интелектуална собственост – обекти на авторското право и сродните му права, защитени с патент изобретения, полезни модели, търговски марки, марки за услуги и промишлен дизайн;

 • права по концесионни договори на територията на Република България;

 • проекти, сертифицирани по реда на Закона за насърчаване на инвестициите.

Алтернативно, инвеститорите могат да инвестират най-малко:

 • 6 милиона лева (3,067,751 EUR) в капитала на българска компания, която не се търгува на фондовата борса.

 • 500 000 лв. чрез внасяне в капитала на българско търговско дружество, като в резултат на вложението са придобити нови дълготрайни активи на същата стойност и са разкрити най-малко 10 работни места за български граждани, поддържани за срока на пребиваването;

 • 250 000 лв. чрез внасяне в капитала на българско търговско дружество в икономически необлагодетелствани региони (планински райони и слабопродуктивни земеделски земи съгласно списък, утвърден от Министерски съвет) и в резултат на вложението са придобити нови дълготрайни активи на същата стойност и са разкрити най-малко 5 работни места за български граждани, поддържани за срока на пребиваването;

 • 600 000 лева в недвижим имот или в търговско дружество, придобило недвижим имот, и след като получилат разрешение за продължително пребиваване на основание инвестиция, я поддържат в продължение на 5 години.

Втори етап: Получаване на виза за дъргосрочно пребиваване (Виза тип D)

Трети етап: Получаване на разрешение на постоянно пребиваване

След получаване на виза тип D в Българско консулство, кандидатът подава лично в Дирекция Миграция на Националната полиция молба за издаване на разрешение за постоянно пребиваване. Разрешението се получава в срок от 3 месеца от подаване на молбата.

Придобиване на българско гражданство

Общи изисквания

Лице, което не е български гражданин, може да придобие българско гражданство, ако към датата на подаване на молбата за натурализация:

 • е пълнолетно;

 • преди не по-малко от 5 години е получило разрешение за постоянно или дългосрочно пребиваване в Република България;

 • не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;

 • има доход или занятие, което му дава възможност да се издържа в Република България;

 • владее български език, и

 • е освободено от досегашното си гражданство към момента на придобиване на българско гражданство.

Не се изисква освобождаване от досегашното им гражданство за:

 • съпрузи на български граждани;

 • граждани на държава – членка на ЕС, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Швейцария;

 • граждани на държави, с които България има сключени договори, с които се установява взаимност.

Кандидат, получил разрешение за постоянно пребиваване на основание инвестиция или осъществяване на сертифициран проект, може да придобие българско гражданство, без да е необходимо да бъде освободен от досегашното си гражданство и да владее български език.

Чужденец, който преди не по-малко от 3 години към датата на подаване на молбата за българско гражданство е получил разрешение за постоянно или дългосрочно пребиваване в България, може да придобие българско гражданство, ако:

 • не по-малко от 3 години има и продължава да е в законно сключен брак с български гражданин;

 • роден е в Република България;

 • разрешението за постоянно или дългосрочно пребиваване е получено преди да навърши пълнолетие.

Не е необходимо освобождаване от досегашното гражданство и непрекъснато пребиваване в България в продължение на 5 години за следните категории кандидати:

 • получили статут на бежанец или убежище преди не по-малко от 3 години към датата на подаване на молбата за българско гражданство;

 • получили хуманитарен статут преди не по-малко от 5 години към датата на подаване на молбата за българско гражданство;

 • преди не по-малко от 3 години към датата на подаване на молбата за гражданство са получили разрешение за постоянно или дългосрочно пребиваване в България.

Получилите разрешение за постоянно пребиваване в Република България на основание инвестиция в размер на 1 милион лева и на основание реализиране на сертифициран инвестиционен проект при определени условия имат право да получат българско при облекчени условия.

Единствените условия кандидатите от български произход да придобият българско гражданство е да не са осъждани и да притежават удостоверение за български произход, издадено от Държавната агенция за българите в чужбина.

Чужденците с особени заслуги към Република България в обществената и икономическата сфера, в областта на науката, технологията, културата или спорта могат да придобият българско гражданство, без да са налице условията за придобиване на гражданство, ако Република България има интерес от натурализацията им. Най-често това основание се използва за натурализация на чуждестранни спортисти.

Децата до 14-годишна възраст придобиват българско гражданство, ако родителите им приемат българско гражданство или ако само един от родителите им стори това, в случай че другият е български гражданин. При същите условия децата от 14- до 18-годишна възраст придобиват българско гражданство, ако поискат това.

Деца до 14-годишна възраст, на които само единият от родителите/ осиновителите е български гражданин, в случай че нямат българско гражданство, могат да станат български граждани, ако двамата родители/ осиновители или преживелият от тях дадат писмено съгласие за това. Не се изисква съгласието на родител/осиновител, който е лишен от родителски права. При същите условия могат да придобият българско гражданство и децата от 14 до 18 години, ако поискат това.

Молбата за придобиване на българско гражданство по натурализация се подава лично в Министерството на правосъдието или в дипломатическото или консулското представителство на Република България. При подаването на документите с молителя се провежда интервю.

Придобиването на българско гражданство се извършва с указ на Президента на Република България.