Легалита: +359885884710 office@legalita.bg

Данъчни консултации

Данъчно консултиране Знаем колко важно е данъчното облагане за всеки бизнес. Затова нашите консултанти предоставят квалифицирани данъчни съвети с оглед особеностите на всяка сделка или конкретни бизнес операции, включително сливания, придобивания и разпореждане с активи, регистрация по Закона за данък добавена стойност, пряко и непряко облагане и митнически задължения, облагане на физически лица, подготовка на данъчни искове, представителство в данъчни спорове, избягване на двойно данъчно облагане.
Ние помагаме на нашите клиенти да постигнат своите финансови цели чрез добро управление и
оптимизация на данъчните задължения.

 

Корпоративни данъци

Подходящото структуриране на разходите може да намали данъците и да доведе до повече свободни
средства. С цел да помогнем на нашите клиенти да прилагат разумна корпоративна данъчна политика,
наред с данъчните консултации, свързани с ежедневните казуси, ние ги съветваме и относно:

 • прилагането на международните спогодби за избягване на двойното данъчно облагане;
 • данъчните аспекти на мерките за насърчаване на инвестициите;
 • данъчното планиране на групи от дружества;
 • данъчното третиране на плащанията по договори за предоставяне на ползването на авторски
  права, лицензионни договори и т.н.

 

 

Данък добавена стойност

Нашата цел е да предложим професионални и ефективни стратегии за управление на данък добавена
стойност, и затова помагаме на нашите клиенти в:

 • избора на акредитиран представител;
 • разрешаването на въпроси, свързани с ДДС аспектите на различни сделки, сред които
  прехвърляне на собственост върху активи, сливания и придобивания и др.;
 • представителството в проверки и ревизии, включително подготовка да необходимите документи,
  представителство пред НАП;
 • планиране и оптимизация на ДДС;
 • обучение на служители за вътрешно управление на ДДС.

 

 

Данък върху доходите на физическите лица

Ние съветваме по всички въпроси, свързани с данъка върху доходите на служителите на нашите
корпоративни клиенти, както и на нашите частни клиенти, включително възможностите за
възстановяване на надплатен данък, прилагане на данъчни облекчения, представителство пред НАП.
 

 

Данъчно представителство

Понякога възникват данъчни спорове, затова клиентите ни могат винаги да разчитат на нашата
професионална подкрепа и на стремежа ни да защитим техите права по възможно най-добрия начин.
Нашите данъчни консултанти:

 • създават тактики и стратегии за развитие на спора;
 • представляват клиентите в данъчни проверки и ревизии;
 • подготвят и подават жалби и възражения пред компетентните органи;
 • помагат при събиране на доказателства.