Легалита: +359885884710 office@legalita.bg

Счетоводство

Изготвяне на отчети

         1.Годишни и междинни отчети съгласно НСС и МСС;

         2. Изготвяне на отчети и справки за НСИ;

         3. Изготвяне на отчети за фирмени нужди :

               1.1 разработени и предложени от фирмата;

               1.2 разработени и предложени от нас;

 

Счетоводна отчетност

         1. Счетоводна обработка на документите – на място в офиса на фирмата, в офиса
на кантората или дистанционно – според изискванията и възможностите на
клиента;
        2.Месечно и годишно счетоводно приключване;

        3. Изготвяне на счетоводни справки според конкретна нужда и при поискване от
клиента;

        4. Изготвяне и подаване на декларации по ЗКПО, ЗДДС, ЗДДФЛ, ЗМДТ;

       5. Изготвяне на платежни документи :

             5.1 на хартиен носител /изпращат се на клиента по имейл/;

             5.2 интернет банкиране

       6. Изготвяне и представяне на справки и отчети пред БНБ.

       7. Консултации по прилагане на СИДДО;

 

ТРЗ и личен състав

        1. Изготвяне на всички необходими документи съгласно трудовото законодателство;

        2. Изготвяне и подаване на уведомления към НАП за сключване, изменение и прекратяване на трудови договори;

        3. Изготвяне на разчетно-платежни ведомости, фишове за заплати, декларации обр. 1 и 6;

        4. Обработка и представяне на болнични листове пред НОИ;

        5.Консултации по Кодекса на труда и всички актове по неговото прилагане;

        6.Консултации по ЗЗБУТ, съвместна работа със службата по трудова медицина;

 

Данъчна защита

       1. Представляване на фирмата пред органите на НАП при извършване на проверки и ревизии;

       2. Изготвяне на на възражения и жалби срещу издадени доклади и актове от НАП;

 

Данъчно планиране

       1. Данъчно планиране и оптимизиране на дължимите данъците;

       2. Предварителена данъчна оценка на проекти и сделки;

 

Други

       1. Оценка на начина и правилността на водене на счетоводната отчетност, като и ефективността на работата на счетоводния отдел;

       2. Консултации при подбор на персонала от счетоводния екип;

       3. Консултации във връзка с правилата за документооборота;

       4. Управление и оптимизиране на работата на счетодния екип на фирмата;

       5. Проектиране на програмни продукти за финансова и счетоводна отчетност,
изготвяне на задание.