Легалита: +359885884710 office@legalita.bg

Пазарът на електроенергия в България е свободен и участниците в него могат свободно са избират доставчик на електроенергия. Смисълът на свободния пазар е да се предлагат конкурентни и прозрачни условия, гъвкави цени посредством различни абонаментни планове (включително, например само от ВЕИ), както и да се подобри обслужването.

Цените на електроенергията на свободния пазар се определят чрез договаряне между участниците. За сравнение, цените на регулирания пазар на електроенергия се определят веднъж годишно от Комисията за енергийно и водно регулиране.

На сайта на КЕВР може да намерите списък с 50 лицензирани доставчика на електроенергия (https://www.dker.bg/bg/spisk-na-litsenzirani-trgovtsi-na-elektricheska-energiya-na-svobodniya-pazar.html)

Собствениците/ ползвателите на обекти, които се използват със стопанска цел, бяха длъжни да сключат договор с лицензиран доставчик на електроенергия на свободния пазар до 1-ви октомври 2020 г. Законът предвиди преходен срок, през който небитовите потребители, които не са сключили такъв договор, да бъдат прехвърлени автоматично на типов договор към настоящия доставчик по цени, които са определени по методология на КЕВР. След 30 юни 2021 г. небитовите потребители, които не са избрали доставчик на електроенергия, се прехвърлят автоматично към Доставчик от последна инстанция  – Обществен доставчик, но при цени, които са до 30% по-високи от пазарните.

На сайта на КЕВР https://platforma.dker.bg/ може да се направи сравнение на офертите на част от доставчиците на свободния пазар на електроенергия по основни критерии, като доставчик, тип електромер, прогнозна консумация или месечна сума.

Потребителите на свободния пазар могат да сменят доставчика на електроенергия всеки месец. Обикновено договорът може да бъде прекратен с едномесечно предизвестие. Заявките за смяна се подават от 1-во до 10-то число на текущия месец до електроразпределителното предприятие и новият доставчик започва да доставя електроенергия на 1-во число на следващия месец. Възможно е да е необходимо подписването на договор за присъединяване към електроразпределителната мрежа със съответното електроразпределително предприятие при първоначалното излизане на свободния пазар.