Легалита: +359885884710 office@legalita.bg

Насърчаване на инвестициите

Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ) въвежда система от насърчителни мерки за първоначални инвестиции в дълготрайни материални и нематериални активи и свързаните с тях нови работни места, съгласно Регламент № 800/2008 на Европейската комисия като схеми за многосекторна регионална помощ и помощ за обучение.На 26 юни 2014 г. е публикуван новият Общ регламент за групово освобождаване – Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 г., във връзка с което са направени изменения в Закона за насърчаване на инвестициите и неговите подзаконови нормативни актове.

 

Условия, на които трябва да отговаря инвестицията:

  • инвестициите да са свързани със създаването на ново или разширяването на съществуващо предприятие, с диверсификация на производството или със съществена промяна в цялостния производствен процес;

  • да се осъществява в някои от следните дейности: преработваща промишленост; информационните технологии; научноизследователска и развойна дейност; хуманно здравеопазване и медико-социални грижи; образование; складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта;

  • най-малко 80 % от бъдещите приходи да са от произведените продукти (стоки и услуги);

  • най-малко 40 % от разходите да се финансират със собствени или привлечени средства;

  • придобитите активи да са нови и закупени при пазарни условия от трети независими лица;

  • инвестицията да се поддържа най-малко 5 години за големи предприятия и 3 години за малки и средни предприятия;

  • да създават нови работни места и да се поддържат най-малко 5 години за големи предприятия и 3 години за малки и средни предприятия;

  • срокът на осъществяване да е до три години.

 

Класове инвестиции

Според размера си инвестициите се делят на клас А, клас Б и Приоритетни инвестиционни проекти.

Клас А (млн. лв.) Клас Б (млн. лв.) Особености
10 5 В икономически дейности от индустриалния сектор – преработваща промишленост
3 1.5 В общини с безработица равна или по-висока от
средната за страната
4 2

В един обект във високотехнологичните дейности от индустрията (производство на
химични и лекарствени продукти, компютърна и комуникационна техника, електронни и
оптични продукти, електрически съоръжения, машини и оборудване, превозни средства, медицински
и зъболекарски инструменти и средства и свързаните с тях инсталиране, ремонт и поддържане)
2 1 В един обект във високотехнологични и интензивно базирани на знания дейности от сектора на услугите

 

Приоритетни Инвестиционни проекти

Приоритетни са инвестиционните проекти, които се отнасят до всички сектори на икономиката съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 651/2014 и са особено важни за икономическото развитие на Република България или за регионите в страната.

 

Минимален размер млн.лв Минимален брой заети лица Предмет
100 150 В общия случай
100 150 Впреработващата промишленост
50 100 В общините с безработица по – висока от средната
в страната
30 100 Във високотехнологичните дейности от

преработващата промишленост

20 50 Във високотехнологичните и интензивно базирани на знания услуги
15 50 Изграждане на технологичен парк
15 15 Изграждане на индустриална зона и развитието й в индустриален парк чрез привличане на инвестиции

 

Праговете на инвестициите могат да се намалят до 50 % с увеличаване на минимално определената
заетост:

  • за всеки 100 заети в повече – намаляване на прага с 10 % – в общия случай, в общините с висока безработица и високотехнологични производства от преработващата промишленост

  • за всеки 50 заети в повече – намаляване на прага с 10 % – за високотехнологичните и интензивно базираните на знания услуги

 

Условия, на които трябва да отговаря инвестицията:

 

Мярка Клас инвестиция
Съкратени срокове за административно обслужване А, Б, Приоритетни
Индивидуално административно обслужване А, Приоритетни
Облекчен режим (без търг или конкурс) при придобиване право на собственост
или ограничени вещни права върху държавни и общински имоти
А, Б, Приоритетни
Продажба, замяна или учредяване на ограничени вещни права без търг или
конкурс върху имоти, собственост на дружества с държавно или общинско
участие
А, Б, Приоритетни
Финансово подпомагане инфраструктура за изграждане елементи на
техническата
А, за 2 проекта клас Б в индустриална зона, Приоритетни
Финансово подпомагане за обучение за придобиване на професионална
квалификация (само за високотехнологичните дейности или в общините с
висока безработица)
А, Б, Приоритетни
Финансово подпомагане за частично възстановяване на осигурителни вноски А, Б, Приоритетни
Продажба или учредяване на ограничени вещни права върху държавни Приоритетни
или общински имоти без търг или конкурс по пазарни или по-ниски цени и
освобождаване от държавни такси при промяна на предназначението на земята
Приоритетни
Продажба, замяна или учредяване на ограничени вещни право без търг или
конкурс върху имоти, собственост на дружества с държавно или общинско
участие, по пазарни или по-ниски цени
Приоритетни
Институционална подкрепа, публично-частно партньорство или създаване на
смесени дружества
Приоритетни
Различни видове сделки, сключени между инвеститора и търговско дружество,
създадено с цел изграждане и развитие на индустриални зони
Приоритетни
Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:

-до 50 % от разходите в образование и научни изследвания, при
изпълнение на не по-малко от 25 % от определения минимален размер
на инвестицията;
-до 10 % от разходите в преработващата промишленост за инвестиции, които се изпълняват в общини с безработица равна или по-висока от
средната за страната, при
изпълнение на не по-малко от 50 % от определения минимален размер
на инвестицията

Приоритетни

Процедура за сертифициране

Заявленията за издаване на сертификат за клас инвестиция или за приоритетен инвестиционен проект се подават в Българска агенция за инвестиции (БАИ). Изпълнителният директор на БАИ предоставя на министъра на икономиката, (Министъра) мотивирано предложение за издаване или за отказ за издаване на сертификат в 30-дневен срок от постъпване на заявлението и целия пакет от изискуемите документи. Сертификат за съответния клас инвестиция се издава от Министъра или от оправомощеноот него
длъжностно лице.

Процедурата за издаване на сертификат за приоритетен инвестиционен проект е същата, но в допълнение Министърът внася в Министерски съвет предложение за сключване на меморандум или споразумение за разбирателство със съответния инвеститор с предложен конкретен пакет от мерки по ЗНИ. След одобрението на меморандума или споразумението с решение на Министерски съвет се издава сертификат за приоритетен инвестиционен проект от Министъра.