Легалита: +359885884710 office@legalita.bg

Учредяване на дружество

Най-често използваните видове търговски дружества и организации в търговския оборот в България са
дружество с ограничена отговорност (ООД), акционерно дружество (АД), клон на търговско дружество и
търговско представителство.

 

Дружество с ограничена отговорност

Дружеството с ограничена отговорност (ООД) е най-популярното търговско дружество заради
минималните капиталови изисквания и опростената корпоративна структура. ООД може да се учреди от
едно или повече български и / или чуждестранни физически и / или юридически лица.

Минималният дялов капитал, изискван от Търговския закон, за учредяване на ООД е 2 лева
(приблизително 1 евро), разпределен в дялове на стойност не по-малки от 1 лев всеки.

Акционерите могат да внесат както парични, така и непарични вноски. Обектът на непаричната вноска
подлежи на задължителна оценка от трима независими експерти, назначени от Агенцията по вписванията.

Корпоративната структура на ООД се състои от общо събрание на съдружниците и един или повече
управители (съдружници или трети лица), които управляват дружеството и го представляват пред трети
страни. Съгласно българското законодателство ООД може да се управлява само от физическо лице, не и
от търговско дружество. Чужд гражданин също може да бъде назначен за управител на ООД.

Вписването на ООД в търговския регистър се извършва в срок от 4 работни дни, като таксата за
регистрация е 80 лева (приблизително 40 евро).

Акционерно дружество

Опростената процедура за прехвърляне на акции и липсата на необходимост за лично участие на
акционерите в делата на дружеството прави АД също предпочитана форма на бизнес организация. АД
може да бъде учредено от едно или повече български и / или чуждестранни физически и / или юридически
лица.

Минималният регистриран капитал, необходим за създаването и функционирането на АД, е 50 000 леа
(приблизително 25 000 евро). За извършване на някои дейности, например банкова, застрахователна,
инвестиционно посредничество, се изисква по-голям размер на капитала. Към момента на учредяване
на дружеството най-малко 25% от номиналната стойност на всяка акция трябва да бъде платена и
останалата част от общата сума на капитал се изплаща в рамките на две години. Акционерите могат да
внасят както парични, така и непарични вноски.

Акциите на АД могат да бъдат: (а) поименни или на приносител; (б) общи или привилегировани; (в)
налични или безналични.

Поименните акции се прехвърлят и залагат чрез джиро, акциите на приносител се прехвърлят и залагат
с предаването им. Прехвърлянето на акциите в АД не е предмет на регистрация в Търговския регистър.
Прехвърлянето на поименни акции трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери на АД, за
да има ефект спрямо дружеството.

Структура на управление на акционерното дружество се състои от общо събрание на акционерите и съвет
на директорите (в случай на едностепенна система на управление), или от надзорен съвет и управителен
съвет (в случай на двустепенна система на управление).

Въведени са задължителни правила за формиране на фонд „Резервен”, разпределение на печалбата и
правата на миноритарните акционери.

Вписването на Дружеството в търговския регистър се извършва в срок от 4 работни дни, като таксата за
регистрация е 230 лева (приблизително 115 евро).

 

 

Клон

Създаването на клон е една от опциите за осъществяване на бизнеса на чуждестранна компания в
България.

Клонът на чуждестранно дружество се вписва в търговския регистър. Търговските книги на клона се
водят като на отделно предприятие и се съставя отделен баланс. Въпреки това, клонът не е отделно

юридическо лице и неговите активи и пасиви се считат за активи и пасиви на дружеството-майка.
Клонът се управлява и представлява от управител. От данъчна гледна точка за място на стопанска
дейност на клона на чуждестранната компания се счита България и за целите на данъчното облагане
чуждестранната компания-майка ще бъде облагана с корпоративен данък върху печалбата от дейността
на клона в България.

Вписването на Дружеството в търговския регистър се извършва в срок от 4 работни дни, като таксата за
регистрация е 215 лева (приблизително 107.50 евро).

 

 

Търговско представителство

Чуждестранно лице/ дружество може да регистрира в Българската търговско-промишлена палата
търговско представителство в България. Търговското представителство не е юридическо лице и не
може да извършва стопанска дейност. Неговата функция е да промотира дейността на принципала,
да осъществява маркетингова и рекламна дейност, да се свързва с потенциални клиенти и партньори,
да участва в изложения и демонстрации, да организира обучения и др. По принцип търговското
представителство не генерира приходи и не се облага с корпоративен данък в България.

Таксата за регистрация на търговско представителство е 120 евро.