Легалита: +359885884710 office@legalita.bg

Правни услуги

Дружества, сливания и придобивания.

Екипът ни от експерти с опит в доминиращите регулаторни политики, конкурентното и търговско право предлага необходимите ресурси за осъществяването на всички корпоративни услуги и сделки по сливания и придобивания. Доверителите ни могат да разчитат на точна препоръка за структурирането на своя бизнес по най-ефективния начин. Освен това, консултираме фирмите относно прилагането на различни схеми за разпределение на активите и възможности за корпоративни преструктурирания или създаване на дружества с конкретна инвестиционна цел. Динамиката на бизнеса отношенията често изисква извършването на корпоративни промени. Ние съветваме нашите клиенти за всички видове дружествени промени, включително увеличаване/ намаляване на капитала, промяна на системата за управление или предмета на дейност. Откриването и закриването на клонове и търговски представителства, както и изготвянето на правни анализи, представляват част от услугите, които предлага нашата практика.

 

 

Банково право и финанси.

Ние предлагаме пълния спектър от услуги в областта на банковото право и финансите. Банки, застрахователни дружества, инвестиционни посредници, платежни институции и други финансови институции често разчитат на нашите консултанти, които демонстрират новаторство и качество на услугите. Клиентите ни често използват нашия опит и комплексен бизнес подход при разработването на нови продукти и стратегии.

 

 

Недвижими имоти и строителство.

Нашите специалисти е с утвърдени позиции и влияние, благодарение на своя опит в консултирането в областта на недвижимите имоти и строителството. Ние предлагаме интегрирани решения, специално съобразени с изискванията на клиентите, от етапа на предпроектното проучване и правния анализ на проекта до придобиването на собствеността, управлението, отдаването под наем, застрояването или разпореждането с имота. Екипът също има признат опит в консултирането по време на строителния процес, отдаването под наем/ наемането, строителството на хотели и развлекателни комплекси.

 

 

Трудово право и обществено осигуряване.

Нашите юристи консултират клиентите ни по всички въпроси, свързани с управлението на трудовите правоотношения, включително структурирането на индивидуални и колективни трудови договори, договори за управление, обществено осигуряване, бонусни схеми, компенсационни пакети, споразумения за поверителност, прехвърляне на персонал в резултат на дружествени преобразувания, колективни уволнения, отдаване под наем на персонал и др.

 

 

Имиграция.

Нашият екип е високо ценен заради опита си в прилагането на законодателството, уреждащо миграционните въпроси и статута на бежанците в България. Ние предлагаме на нашите клиенти най-добрите решения за живеене и пътуване в Европа, като ги водим умело през цялата административна процедура за получаване на визи, разрешения на пребиваване и за работа, сини карти и др.

 

 

Конкуренция.

Ние имаме значителна практиката в прилагане нормите на конкурентното право, предоставяйки консултации по местното и европейското законодателство в областта на защитата на конкуренцията. Съвети, свързани със сливания и придобивания, хоризонтални и вертикални ограничения на търговията, нелоялни търговски практики и злоупотреба с монополно положения са сред консултациите, които даваме ежедневно. Консултираме и различни договори от гледна точка тяхното съответствие със законодателството в областта на защитата на конкуренцията като договори за дистрибуция, агентски договори, договори за маркетингови услуги, франчайзингови споразумения и лицензионни договори. Защитата на потребителите и защитата на личните данни са области, които успешно развиваме с цел подпомагане всички изисквания на нашите доверители.

 

 

Интелектуална собственост.

Нашите представители по индустриална собственост помагат на клиентите в регистрацията, закрилата и използването на търговски марки, промишлен дизайн, авторско право и патенти. Ние знаем, че днешният бизнес е високотехнологичен, затова подготвяме за нашите клиенти лицензионни договори и договори за прехвърляне на технологии и ноу-хау. Ако авторските и сродните права са нарушени, нашите юристи представляват клиентите в сложните процедури и процеси пред компетентните органи.

 

 

Телекомуникации.

Нашите експерти притежават задълбочени познания и значителен опит в целия спектър от телекомуникационни въпроси. Ние консултираме играчи на телекомуникационния пазар, фиксирани и мобилни телефонни оператори, кабелни телевизионни оператори във връзка с регулаторната рамка, както и при ежедневната им работа, като им помагаме при лицензирането, преговорите и сключването на договори.

 

 

Енергетика.

Ние разбираме сложността на търговските и политическите въпроси в контекста на нормативната уредба на сектор Енергетика, затова предоставяме пълен спектър от услуги на клиентите, инвестиращи в него. Консултираме относно регулаторната рамка, търговските аспекти и сливанията и придобиванията на всички видове енергийни проекти, проекти, свързани с преносната и разпределителната инфраструктура, търговски и пазарни споразумения. Възобновяемите енергийни източници са сред нашите приоритетни проекти.

 

 

Обществени поръчки.

Опитните ни консултанти помагат на нашите клиенти в цялата процедура по възлагане на обществени поръчки, включително при подготовка на офертата и другите необходими документи, както и при осъществяване на, представителство по време на процедурата или при възникване на потенциални спорове.