Легалита: +359885884710 office@legalita.bg

Съгласно последните изменения на Закона за насърчаване на инвестициите, приети наскоро, разрешение за продължително пребиваване в България за срок до 1 година могат да получат чужденци, които са инвестирали сума не по-малка от 600 000 лв. директно в право на собственост на недвижими имоти или в капитала на дружество, което в придобило правото на собственост върху недвижими имоти в страната на същата стойност. За да може чужденецът да се ползва от това право, той трябва да притежава минимум 50 % от капитала на дружеството и към датата на подаване на заявлението за получаване на разрешение за продължително пребиваване цената на имота да бъде изцяло платена.

Право на продължително пребиваване могат да получат и инвеститори в икономически необлагодетелствани региони чрез внасяне в капитала на българско търговско дружество на не по-малко от 250 000 лв., като в резултат на вложението са придобити нови дълготрайни активи на стойност не по-малко от 250 000 лв. и са разкрити най-малко 5 работни места за български граждани, поддържани за срока на пребиваването.

Право на постоянно пребиваване вече могат да получат чужденците, инвестирали в капитала на българско търговско дружество, в което те са съдружници или поименни акционери с не по-малко от 50 процента, не по-малко от 500 000 лв., като в резултат на вложението са придобити нови дълготрайни активи на стойност не по-малко от 500 000 лв. и са разкрити най-малко 10 работни места за български граждани, поддържани за срока на пребиваването.
На следващо място, разрешение за постоянно пребиваване може да получи чужденeц, който извършва дейност по изпълнение и/или поддържане на инвестиция, получила сертификат за клас А, клас Б, или за приоритетен инвестиционен проект по реда на Закона за насърчаване на инвестициите. Лицата, които имат право да кандидатстват за получаване на разрешение за постоянно пребиваване са съдружници или акционери с поименни акции, притежаващи повече от 50 процента от капитала, представляващи дружеството или прокуристи, служители на ключова позиция в дружеството, извършило сертифицираната инвестиция.

Запазва се съществуващата до сега възможност за получаване на разрешение за постоянно пребиваване от чужденци, вложили над 1 милион лева в държавни ценни книжа, акции на български търговски дружества, търгувани на Българската фондова борса, българска интелектуална собственост, права по концесионни договори, приватизирани обекти, или 6 милиона лева в българско търговско дружество, чиито книжа не се търгуват на регулирания пазар.

Отменен е текстът от Закона за чужденците, който даваше възможност за получаване на постоянно пребиваване въз основа на договор за доверително управление с банка за сумата от 1 милион лева.

Лицата, получили разрешение за постоянно пребиваване в случаите, посочени по-горе, могат да придобият българско гражданство 5 години след получаване на разрешението, като не е необходимо да се откажат от досегашното си гражданство или пък да полагат изпит за установяване на владеенето на български език.

Българско гражданство по облекчена процедура и в по-кратък срок без да е необходимо да чакат 5 години могат да получат чужденците, които преди не по-малко от една година са получили разрешение за постоянно пребиваване в България на основание инвестиция в размер на 1 милион лева в посочените по-горе обекти, 6 милиона лева в капитала на българско търговско дружество, ако са вложили не по-малко от 1 милион лева в капитала на българско търговско дружество, което изпълнява приоритетен инвестиционен проект, сертифициран по реда на Закона за насърчаване на инвестициите. Със същото право се ползват и чужденците, получили преди не по-малко от една година разрешение за постоянно пребиваване заради дейност по изпълнение и/или поддържане на инвестиция, получила сертификат за клас А, клас Б, или за приоритетен инвестиционен проект по реда на Закона за насърчаване на инвестициите, и през този период инвестициита е поддържана над минималния праг за издаване на сертификат.